Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Samenvatting: een document, dan wel in fysieke, papieren vorm dan wel digitaal in de vorm van een Powerpoint-, Word- of PDF-bestand met een selectie van de stof voor het tentamen van een vak aan een opleiding. 

Ondernemer/Sophistès: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt onder de handelsnaam Sophistès Summaries.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag.

Bezorgdag: elke dag m.u.v. de maandag, zondag en daarmee gelijkgestelde officiële feestdagen.

Dienst: levering bij verzending van Samenvatting.

Artikel 2 – Product en schending intellectueel eigendom

2.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met Sophistès verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op wederpartij.

2.2 Sophistès, haar medewerkers, schrijvers dan wel anderen aan die aan Sophistès verbonden zijn, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit een Samenvatting. Een Samenvatting is namelijk een aanvulling op het volgen van het onderwijs, geen vervanging.

2.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan zowel reproductie van de inhoud van geleverde producten – in welke vorm dan ook – is strikt verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Sophistès.

2.4 Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op uit de artikelen 33 en 34 Auteurswet 1912. Sophistès zal verplicht zijn tot het doen van aangifte en stelt één of meerdere boetes vast welke ten goede komt aan Sophistès.

2.5 Alle supplementen en updates van producten zijn slechts het betreffende collegejaar beschikbaar. Sophistès is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verwijderen van supplementen en updates na afsluiting van het collegejaar waarin een consument een samenvatting heeft gekocht.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW.

3.2 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die Sophistès beheert.

3.3 Sophistès behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt.

Artikel 4 – Bestellingen

4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartijen Sophistès, dan wel tussen Sophistès en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen wederpartijen en Sophistès, is Sophistès niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sophistès.

4.2 Sophistès houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren of niet serieuze bestellingen.

4.3 Sophistès is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 5 – Levering

5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Sophistès in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit elektronisch mee te delen en zulks zonder dat Sophistès gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sophistès kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer gelden opvatting voor haar rekening komt. Het ontbinden van de overeenkomst betekent een teruggave van eventueel ontvangen geld door Sophistès van Consument.

5.2 De opgegeven levertijden en opleverdata zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn bij een tijdige bestelling zodanig is dat wederpartij de producten, door opzet of grove schuld van Sophistès, niet een redelijke tijd voor aanvang van het tentamen ontvangt. Wederpartij is slechts in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

5.3 Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een tijdige bestelling alvorens men zich kan beroepen op artikel 5.2.

5.4 Sophistès is niet aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde of geproduceerde goederen door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Sophistès is te wijten. Wij verwijzen naar de klachtregeling postservice van artikel 6 van deze Algemene voorwaarden.

5.5 Sophistès is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 6 – Klachtregeling melding postservice

6.1 De klachtenregeling is tweeledig:

Klacht moet bij PostNL klantenservice worden geplaatst.

Klacht bij Sophistès moet schriftelijk dan wel per elektronische post worden ingediend, met een kopie van de klacht bij de PostNL klachtenservice.

6.2 De klachten die bij Sophistès aankomen zullen worden gebundeld en overgedragen aan PostNL. Sophistès onthoudt zich echter van aansprakelijkheid ex artikel 5.4 van deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Om de postservice te verbeteren zal de Sophistès zich actief inzetten om het aantal bestellingen welke niet dan wel niet juist zijn aangekomen te verminderen.

Artikel 7 – Machtigen

7.1 Door het doen van een bestelling bij Sophistès, geeft de wederpartij opdracht aan en machtigt de wederpartij Sophistès zo nodig de verzending te verzorgen op naam en voor rekening van de wederpartij.

7.2 Goederen worden afgeleverd op het adres waaronder wederpartij staat ingeschreven bij Sophistès. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 – Retourneren

8.1 De klant zal bij de levering van goederen controleren of deze met zijn opdracht overeenstemmen. Indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de wederpartij Sophistès daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, schriftelijk dan wel digitaal en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren, met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 5.2. In het geval van annulering ontvangt wederpartij een geldbedrag ter waarde van de geannuleerde bestelling.

8.3 Goederen welke ongevraagd zijn toegezonden, kunnen op kosten van Sophistès worden geretourneerd met PostNL als pakket of brievenbuspakket. Wederpartij of derden zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.

Artikel 9 – Betaling en eventuele aanmaning

9.1 Bij de keuze voor een automatische incasso, machtigt de wederpartij Sophistès tot het eenmalig afschrijven van het met de bestelling verbonden bedrag.

9.2 Indien automatische incasso niet mogelijk is gebleken, om welke reden dan ook, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk na constatering door Sophistès in kennis worden gesteld middels een aanmaning.

9.3 De aanmaning geschiedt schriftelijk en/of digitaal op het adres van de wederpartij zoals de wederpartij dat heeft aangegeven bij Sophistès. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.

9.4 Indien Sophistès de wederpartij aanmaant tot betaling, dient de wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van aanmaning en op wijze zoals aangegeven in de aanmaning.

9.5 Indien betaling binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen 10 (zegge: tien) dagen te voldoen. Hierbij kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van ten minste 5 (zegge: vijf) euro wegens administratiekosten.

9.6 Indien betaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van Sophistès.

9.7 Indien betaling door of namens de wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen het in artikel 9.6 gestelde, is Sophistès bevoegd haar vordering over te dragen aan derden.

9.8 Indien Sophistès haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

9.9 De na sommatie door de wederpartij verrichte betalingen worden respectievelijk in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.

9.10 Blokkering van de wederpartij op het bestelsysteem van Sophistès zal direct na betaling worden opgeheven.

9.11 Bij keuze voor automatische overschrijven van het met de bestelling verbonden bedrag, wordt de bestelling 6 tot 8 (zegge: zes tot acht) werkdagen nadat de betaling bij Sophistès is binnengekomen de bestelling verzonden. Indien het te betalen bedrag niet op de rekening van Sophistès is gestort, zal de bestelling niet verwerkt worden.

Artikel 10 – Wanbetaling

10.1 Indien zich wanbetaling door de wederpartij voordoet, houdt Sophistès zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren. Wederpartij zij gewezen op artikel 9 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen